loader image

Vía Crucis traducido al Kreole

Escrito por Fundacion Alberto Hurtado

Al igual que el año pasado, invitamos a nuestros vecinos y amigos haitianos a vivir Semana Santa junto a nosotros: Chè zanmi kominote Ayisyen, Santuario Padre Hurtado vle envite ou espesyalman nan selebrasyon yo nan Semèn Sent ane 2019 sa a”.

Entre las celebraciones de Semana Santa, como es tradicional, el día Viernes Santo se realiza un Vía Crucis por las calles cercanas al Santuario. Chemenn kwa nan rout ki touprè legliz la. Nuestros vecinos y amigos haitianos pueden acompañarnos con algunas estaciones traducidas al Kreole.
Rezime enprime nan kreyòl ayisyen.

VIA CRUCIS
SANTUARIO DEL PADRE HURTADO EN CRIOLLO HAITIANO

Chemen kwa Santuario de Padre Hurtado

1. Premye Estasyon:
Jezi kondane pou mouri
Levanjil la nan Sen Lik (Lik 22, 54ª.66-71)

Youn konviksyon. Youn mo.Depi yo mete l’ gen yon bagay definitif. Koupab! Yo di Jezi. Yo kondannen l ‘amò. li se koupab. Renmen san kondisyon. Koupab nan trete abi yo byen. Koupab paske l’di verite yo, ke difisil pou kèk moun asepte.

Lapriyè kominote:
1. An nou lapriyè pou sa yo ki toujou ap viv nan bidonvil nan anpil kote nan Chili, k’ap sibi kondanasyon sosyal nan povwete, pou lesprisen an ba yo fòs ak pèseverans, pou yo toujou rekonèt yo se pitit Bondye renmen. Ansanm an nou lapriye.

2. An nou lapriyè pou anpil moun k’ap viv nan povwete nan lari, espesyalman jèn yo. Pou moun ki pa ka kontinye etidye ak pou sa yo ki ap etidye nan kondisyon ki pa favorab pou diyite yo. Ansanm an nou lapriye.

3. An nou lapriyè pou nou tout, pou nou toujou gen kè sansib nan tout reyalite de doulè, nou se pwofèt ki kapab denonse sitiyasyon ki afekte diyite moun. Ansanm an nou lapriye.

4. An nou lapriyè toujou pou nou chak, pou nou suiv egzanp Jezi yo,pou pawòl nou yo toujou gen delika e respè pou moun ki ozalantou nou. Ansanm an nou lapriye
Resite youn Papa nou.

3. Twazyèm Estation
JEZI POTE KWA L
Levanjil Sen Jan (Jn 19,16-17):

La a Jezi chaje yon bwa. Mache ak difikilte. pote yon pwa difisil. Kote kounya a Li pa ka mache.
Tankou anpil moun ki gen pou pote vi yo sou do yo. Kwa, souvan se pa sak fèt an bwa. Men, li egziste.Piti oswa gwo angajman ki koute pafwa, nou tap pito inyore Efò yo, woutin, demisyon, sèvis, tan pèdi de yon fason ou yon lòt…

Lapriyè kominote:

N’ap Lapriyè pou kwa enkonpreyansyon. pou moun ki gen anpil chaj yo k’ap eseye fè yon vi pi pre levanjil e pou sa yo ki gen pou fè fas ak moun ki chwazi pase tèt yo pou siperyè, konfò, oswa endiferan nan tout sa ki pa konsidere yo kòm moun. Ansanm an nou lapriye.

N’ap Lapriyè pou kwa solitid, ridikil. Prezan toujou nan la vi yo,pou yo pa santi yo poukont yo, ede nou pwoche bò kote yo pou konsole yo. Ansanm an nou lapriye.

N’ap Lapriyè pou kwa vyolans, dwòg, alkòl, ak anpil kwa ki denigre moun. Ede nou, pou nan mond sa a gen plis lapè e pou retire sa yo ki te deja plonje nan dwòg. Ansanm an nou lapriye.

Nou mande ou pou anpil moun ki te oblije kite peyi yo nan rechèch youn lavi miyò. N ap lapriyè pou chak fanmi kap akèyi imigran sa yo ki soti nan lòt peyi. Ansanm an nou lapriye.

Resite youn Papa nou.

4. Katriyèm Estasyon
JEZI TONBE AK KWA A

Kris la kontinye trenen, tonbe …
Trenen pwa ki peze lou nan yon fanmi ki gen yon salè ensifizan.
Trennen bwasonyè dejwe nan dwòg.
Trennen gwosès ke ou pat vle,
Trenen solitid nan paran mwen yo, granmou m’ yo, malad m’ yo.

Tankou anpil moun ki pran kou ki pa nesesè. Paran ke pitit pa renmen, men ki pa pral sispann renmen yo pou rezon sa a. Moun ki pran levanjil,sepandan yo souke pa dout. Moun ki pran angajman pou lòt ki sepandan mal reponn. Gason oswa fanm ki vle jenere, e ankò mete tèt yo pwofondman egoyis nan kèk moman nan lavi. Ou tonbe. Ou lague tèt ou nan pwòp enkoyerans. Men, pa lage.

Lapriyè kominote:
Ann pwan yon moman silans pou nou gade pwòp vi nou, men panse espesyalman de sa yo ki pote kwa lou nan lavi yo:

1. Paran yo ak timoun ki tonbe nan dwòg (Antifon)
2. Timoun ak paran yo ki antre nan alkòl (Antifon)
3. Gason ak fanm meprize pou koulè po yo (Antifon)
4. Fanmi viktim yo nan sosyete egoyis sa a ki mank fratènite (Antifon)

5. Senkyèm Estasyon.
Jezi rankontre manman l.
Genlè, tout apòt yo te kouri, yo kite Jezi poukont li, men nou konnen ke manmann pap pa la, li tap wè ki jan yo tap trete pitit li a, ki jan li te soufri enjisteman. Se konsa, an silans,li pral fè ansanm ak Jezi tout wout la sou kwa a.

Tankou nou menm, ki gen nan lavi nou kèk moun ki chè pou nou,e nou chè pou yo, nan yo nou mete konfyans. Nou santi sètitid yo pral la avek nou, paske yo deja yon pati nan lavi nou.Nou ap bati sekirite nou ki baze sou fòs yo. Yo aprann nou kwè. Pou fè konfyans.Nan kèk rankont,nan mitan foul, nan moman kritik nan lavi, se fondamantal pou kontinye mache.

Lapriyè kominote:

1. Ann di mèsi ak manman nou; ak tout sa yo ki se manman reyèl pou nou sou wout nou, n ap ba yo lanmou,sansibilite, prezans, swen. Mèsi Bondye Mèsi!

2. Site non manman nou yo byen fò.
Annou di lapriyè Mari manman nou.

6. Sizyèm Estation
CIRINEO AP EDE POTE KWA A.
Levanjil Sen Lik (Lk 23, 26):

Jezi pap ka kontinye konsa.Bwa a twòp lou. Li pap ka rive. Eske se lafen an sa ? Lè sa a, li santi ke presyon desann yon ti kras. Chaj la sanble yon ti kras pi lejè.Lè sa a, li remake yon nonm li pa konnen yo te mete bò kote l.

Fèt Sirèn. Ede lòt moun pote kwa. Pataje solitid prizonye yo ki nan prizon; akonpaye maladi yo pase kèk èdtan nan kabann lopital; akeyi imigran ki santi yo pèdi nan yon nouvo peyi; eseye mete bagay sa yo fasil pou moun ki vle jis; relasyone ak yo tankou moun nan yon enterè ki byen reyèl; ankouraje zanmi an lè l’ nan tristès; pran swen lòt yo, toujou ba yo kèk ti mo ankourajman ke nou konnen y’ap bezwen; rete toujou yon bon zanmi … gen tout fason ou ka ede yon lòt pote kwa l’.

Siyen: pran men nou youn ak lòt fòme yon chèn fratènite, ki se yon agajman nou pran. Pou ede pote kwa yo.

7. Setyèm Estasyon
YO RETIRE RAD JEZI E YAP FAWOUCHE L

Yo tire l atè, yo retire ob li trè sovaj pandan yap pase l nan rizib
dezabiye, reyèl oswa senbolik.kite. Feblès, sepandan, ki pral revele fòs. Sa se etonan fason Bondye aji. Gen moun senp, bon, san pa bezwen anpil tit oswa resous,k’ap fè byen. Manman k’ap goumen pou mete pitit yo lwen, souvan yo pou kont yo.Moun ki bliye tèt yo pou bay kèk opòtinite a yon lòt.

Lapriyè kominote:

1. Lapriyè pou nou mande Bondye pou nou sansib pou tout kalite abi ki ka rive ozalantou nou, pou imitation, pou vye kritik, nan tripotay; ke nou pa pèmèt okenn moun pase anba pye respè ke chak moun merite. Ansanm an nou lapriyè.

2. An nou lapriyè pou nou rekonèt frajilite nou, k’ap pèmet nou pwoche nan feblès lòt yo, epi ofri yon kout men bay sa yo ki dan lebezwen. Ansanm an nou lapriyè.

3. Jezi nou priye pou tout timoun ak jèn nou yo k ap viv nan dwòg ak alkòl pou yo jwenn chemen gerizon ak konfyans nan lavi yo, an tan ke sosyete pou nou ba yo pa sèlman swen, men opòtinite espesyal yo bezwen pou yo grandi ak pou vin granmoun ansante pou bati yon pi bon peyi. Ansanm an nou lapriyè.
Papa nou

8. Wityèm Estasyon
JEZI KLOURE SOU KWA
Levanjil nan Sen Lik (Lk 23, 33-38):

Se vre Nou dwe oblije gade kourajezman kwa yo nan mond nou an,San nou Pa kominike ak enjis yo.Pa pèdi kapasite pou fè fas ak enjistis la . Pa renonse jiska fè fas a malonèt la. Kloure manti yo bay viktim yo. Ak egoyis, pa gen sansiblite pou lòt.Fikse sou sa yo ou konnen ki pa vle wè enjis.Vyolans gratis.kloure tout mo madichon,move zèb rayi.kloure endiferan yo.

Lapriyè kominote:

1. N’ap mande Senyè ki rann ni sou kwa a pou l’ enspire nan lavi nou pou l pi gran ak pi fon nan rann pwòp tèt nou, nan lanmou san enterè pou anpil moun,tankou ou jodi a, ki soufri epi chak jou yo kloure sou kwa. Ansanm an nou lapriye.

2. Nou mande ou, Seyè, pou anpil moun ki, viktim de pwòp doulè ak dezespwa, yo pa rive wè ou, nan mank lamou ka retounen jwenn refij ankò nan bra Papa a. Ansanm an nou lapriye.

3. Nou ap mande ou Seyè pou tout tan sa yo lè nou te bliye frè nou yo ki kouche krisifye nan lopital, nan prizon, moun ki plonje nan mizè, nan vis, nan alkòl, a fen ke nou ka rekonèt e akonpaye yo nan doulè yo ak konpasyon e lacharite. Ansanm an nou lapriye.

4. Seyè, Jezi, nou enpresyone pa pawòl ou nan padon pou bouro yo. Ban nou favè ak pouvwa pou nou padone de kè, moun sa yo ki te ofanse e ki te domaje nou. Ansanm an nou lapriye.

5. Seyè, Jezi, nou menm tou nou ofanse lòt moun, nan “panse, pawòl, aksyon ak nan sèvis”, kèk nan yo nou te kloure sou kwa. Ba nou sajès, imilite plis pou nou rekonèt ofans nou yo epi mande padon ak moun nou te fè mal. Ansanm nou lapriyè.

Papa Nou…

9. Nevyèm Estasyon
JEZI MOURI SOU KWA A
Levanjil Sen Lik (Lk 23, 44-46)

Moun ki ka met ajenou mete pou nou pran yon poz ansilans.

Lanmò sou kwa a se pa tankou kèk sitwa ki pa gen sans. Grangou anabondans nan tout mond lan. Eksplwatasyon seksyèl viktim inosan yo. Lagè ki fè timoun yo tankou sòlda. Defèt,sou fontyè yo, moun ki kite peyi yo kap chèche yon pi bon avni. Solitid moun ki siviv pou kont li, ki pa gen “pèsonn”. Moun ki ap viv lagoni esklav imaj li nan yon glas.Ak lòt lanmò n’ap viv chak jou. Ki moun ki pa konn yon lanmou reyèl. Ki moun ki pat aprann jwi natif natal nan lavi li. Ki moun ki kouri dèyè rèv, olye pou yon vré objektif imen.

Ann pran yon moman ansilans.

Más Noticias

Comienza el Mes de María

Comienza el Mes de María

María madre Desde el 8 de noviembre al 8 de diciembre alabamos a María madre y protectora. En el Santuario todos los...

Comparte esto:

"Aquél más feliz es el que está más íntimamente unido a Dios."